Prawo pracy

   Świadczone usługi

 • reprezentowanie klientów w postępowaniach przed sądami I i II instancji, Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu
 • prowadzenie negocjacji z pracodawcami, pracownikami, związkami zawodowymi, radami pracowników oraz organizacjami pracodawców
 • sporządzanie projektów umów oraz aktów prawa wewnątrzzakładowego (układy zbiorowe, porozumienia zbiorowe, regulaminy, statuty)
 • sporządzanie opinii prawnych
 • stała obsługa firm i związków zawodowych

W zakresie:

 • nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy
 • tworzenie regulaminów pracy
 • projekty umów o zakazie konkurencji
 • przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu i mobbingowi
 • ochrona wynagrodzenia za pracę
 • odpowiedzialność porządkowa i materialna pracowników
 • zakładanie związków zawodowych
 • negocjowanie układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych
 • rozwiązywanie sporów zbiorowych