Szkolenia

   Szkolenia

Kancelaria adwokacka dr Andrzej Bigaj organizuje szkolenia z zakresu prawa pracy dla pracodawców, pracowników, działów HR oraz związków zawodowych z zakresu indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy.


INDYWIDUALNE PRAWO PRACY

 • nawiązanie stosunku pracy – proces rekrutacyjny, zawarcie umowy na okres próbny, umowy na czas nie określony, umowy na czas określony, umowy na czas wykonania określonej pracy, umowy na zastępstwo
 • rozwiązanie stosunku pracy – na mocy porozumienia stron, za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia (dyscyplinarnie), ochrona pracownika przed wypowiedzeniem
 • wynagrodzenie za pracę – składniki wynagrodzenia, ochrona wynagrodzenia
 • czas pracy – systemy czasu pracy, kształtowanie okresów rozliczeniowych, praca w godzinach nadliczbowych
 • urlop wypoczynkowy – nabycie prawa do urlopu, wymiar urlopu, udzielenie urlopu, sytuacja prawna pracownika w czasie odbywania urlopu
 • ochrona rodzicielstwa – urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop ojcowski, urlop adopcyjny, powrót pracownika do pracy po okresie urlopu związanym z rodzicielstwem
 • kształtowanie prawa wewnątrzzakładowego – regulamin pracy i wynagradzania, układy zbiorowe pracy, porozumienia zbiorowe


ZBIOROWE PRAWO PRACY

 • zakładanie związków zawodowych i organizacji pracodawców
 • prawa i obowiązki związków zawodowych i organizacji pracodawców
 • ochrona działaczy związkowych
 • negocjowanie warunków pracy
 • rozwiązywanie sporów zbiorowych – rokowania, mediacje, arbitraż, strajk